مقالات پذیرش (اکسپت) شده

در این صفحه فهرست تمامی مقالاتی که در فرآیند داوری مورد پذیرش قرار گرفته و اکسپت شده‌اند، نمایش داده می‌شود.

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده مسئول مکاتبات

نویسندگان همکار

تاریخ انتشار

۱

بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

ساوج، رامین

اعتباریان خوراسگانی، اکبر

بهار ۱۴۰۰

۲

مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

مجید باقرزاده خواجه

 

سلیمان ایران زاده

محمد تفرج خواه

 بهار ۱۴۰۰

3

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی  (مورد مطالعه: شرکت گروه بهداشتی فیروز)

حمید اکبری

ودود جوان امانی

بهار 1400