سرقت علمی

سرقت علمی

اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی، «سرقت علمی» محسوب می شود و سیاست این مجله «مبارزه با سرقت علمی» است. به این منظور مشابهت یابی از طریق سامانه سمیم نور نور انجام می شود.