صدور مجوز انتشار فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار توسط هیأت نظارت بر مطبوعات

مجوز انتشار فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، توسط هیأت نظارت بر مطبوعات در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ صادر شد.