سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، در حال حاضر فقط به صورت دیجیتالی منتشر می‎شود و نسخه الکترونیکی بر روی وب سایت فصلنامه به صورت رایگان قابل دریافت است.