فرایند پذیرش مقالات

فرآیند داوری در این مجله به صورت دو سو ناشناس است و بررسی هر مقاله توسط حداقل دو داور انجام می شود.

در فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، از ارسال مقاله تا داوری و پذیرش/عدم پذیرش مقالات برای چاپ، فرآیند زیر طی می‌شود:

 

فرآیند پذیرش مقالات در فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مرحله یک (بررسی اولیه)

مقالات ارسال شده توسط سردبیر یا معاون وی بررسی می‌شود. این بررسی شامل موارد زیر است:
۱- مطابقت موضوع و نوع مقاله با اهداف و خط‌مشی‌های فصلنامه (لیستی از موضوعات و انوع مقالات قابل چاپ در فصلنامه در صفحه  راهنمای نویسندگان گزارش شده است).
۲- بررسی بخش‌های مختلف مقاله از نظر چگونگی رعایت استاندارهای فصلنامه از جنبه نگارشی و علمی (برخی نکات ضروری در صفحه راهنمای نویسندگان گزارش شده است).

 مورد اول می‌تواند به رد مقاله و مورد دوم به درخواست برای انجام اصلاحات در متن مقاله بینجامد.
 توجه: زمان بررسی اولیه حداکثر ۱۰ روز خواهد بود.

مرحله دو (داوری علمی)

  •  در این مرحله نظرات حداقل دو داور متخصص در زمینه موضوع مقاله گرفته می‌شود. تعداد داورهای موردنیاز برای بررسی مقاله با تشخیص سردبیر انتخاب می‌شود.

  مرحله ۳ (بررسی اصالت مقاله)

  • نظر به ضرورت مقابله با سرقت‌ علمی و حفظ مالکیت معنوی آثار مولفان، این فصلنامه اقدام به استفاده از خدمات سامانه مشابه یاب متون می‌کند. لذا طی فرآیند داوری در این فصلنامه منوط به تایید اصالت اثر مقالات در این سامانه است.

 مرحله ۴ (بررسی هیئت تحریریه)

  •    هیئت تحریریه در رد، تأیید و/یا تعیین داور جدید مقالات اختیار کامل دارد. درصورت تأیید هیئت تحریریه، مقاله در شماره‌های آتی فلصنامه برای چاپ آماده می‌شوند.

 مرحله ۵ (انتشار)

  •  انتشار مقالات منوط همکاری نویسندگان در اعمال اصلاحات مورد نیاز (نظیر اصلاحات نگارشی، ارسال نمودارها و شکل‌ها با کیفیت بالاتر، اصلاح چیکیده لاتین و غیره) و درنهایت به تأیید متن نهایی توسط تمامی نویسندگان است.

 


 توجه: درصورتی که نویسنده مسئول پس از ارسال مقالات به داور به دلایل غیرموجه انصراف دهد، فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار از بررسی و چاپ مقالاتی که نویسنده مسئول یکی ازنویسندگان آن است (مقالاتی که در فرایند داوری و چاپ قرار دارند یا پس از آن ارسال می‌شوند) خودداری خواهد کرد.