اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای محترم هیأت تحریریه براساس حروف الفبا تنظیم شده است.

مدیر مسئول

دکتر وحید پورشهابی

مدیریت دولتی استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

v.pourshahabiiauzah.ac.ir
0000-0003-2985-0001

سردبیر

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

yaghoubimgmt.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب ابراهیم‌پور

مدیریت دولتی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

ebrahimpourhmyahoo.com

دکتر اکبر اعتباریان خوراسگانی

مدیریت دولتی دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

etebariankhuisf.ac.ir

دکتر سید عبدالمجید جلائی

اقتصاد بین الملل استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

jalaeeuk.ac.ir

دکتر غلامرضا زمانیان

علوم اقتصادی دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

zamanianeco.usb.ac.ir

دکتر پیمان غفاری آشتیانی

مدیریت بازرگانی دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

p-ghafariiau-arak.ac.ir

دکتر امین‌رضا کمالیان

مدیریت دولتی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

kamalian2010gmail.com

دکتر سعید ملکی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

malekisscu.ac.ir

دکتر شهناز نایب زاده

مدیریت بازرگانی دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

snayebzadehiauyazd.ac.ir

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

yaghoubimgmt.usb.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر بهاره ناصری

علوم اقتصادی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

naseri2018yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمد جواد ایمانی

زبانشناسی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.

mjimani22gmail.com