اهداف و چشم انداز

آنچه باعث پیشرفت ملت‌ها و کشورها می‌شود، این است که از تمامی منابعی که در اختیار دارند با مدیریت بهتر استفاده نمایند.مدیریت بهتر، باعث پیشرفت انسان‌ها و رفاه بیشتر ملت‌ها و جوامع می‌شود و در اینجاست که مدیریت با توسعه پیوند می‌خورد. توسعه نیز هنگامی ارزشمند است که پایدار باشد و نیازهای نسل امروز را بدون به خطر افتادن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهایشان برآورده سازد. لذا، با عنایت به اینکه کشور ایران با وجود برخورداری از منابع مادی و انسانی فراوان، تاکنون نتوانسته از توسعه‌نیافتگی گذار نماید، علم مدیریت همگام با علم اقتصاد می‌تواند راهگشای این نقصان باشد. فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب‌ نظر رشته‌های مدیریت و اقتصاد خواهد توانست جهت دهی ذهنی لازم را برای توسعه پایدار کشور فراهم نماید.


  اهداف فصلنامه

 فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، با انتشار مقاله های علمی و تخصصی در زمینه مدیریت و توسعه پایدار با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب نظر رشته مدیریت، اقتصاد و جغرافیا و گرایش های ذیربط، اهداف زیر را دنبال می کند:‌

-ارتقا و توسعه فرهنگ مدیریت و جهت دهی ذهنی برای توسعه کشور

-در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور

-نشر شیوه های مدیریت و توسعه پایدار با دیدگاه اسلامی و بومی

-ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف سازمانها و موسسات دولتی و علمی کشور

-ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه های نو در مدیریت و توسعه پایدار از طریق نشر آثار مکتوب استادان، صاحب نظران و محققان

-انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی

-ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه پایدار کشور

-انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های مدیریت و توسعه پایدار


محورهای موضوعی فصلنامه

 

 مدیریت دولتی

 

 • مدیریت مالی در بخش دولتی
 • مدیریت دولتی در عصر پست مدرن
 • مدیریت دولتی و بازار
 • شهروندی و مدیریت دولتی
 • فناوری و بخش دولتی
 • حکمرانی خوب و توسعه پایدار
 • مدیریت دولتی و توسعه پایدار
 • سایر مباحث جدید مرتبط با مدیریت دولتی

 

مدیریت بازرگانی

 • تحقیقات بازاریابی و توسعه پایدار
 • مدیریت فروش و توسعه پایدار
 • رفتار مصرف کننده و توسعه پایدار
 • سایر مباحث جدید مرتبط با مدیریت بازرگانی و توسعه پایدار

 

 مدیریت مالی

 • مدیریت بازار سرمایه و توسعه پایدار
 • مدیریت مالی بنگاههای اقتصادی و توسعه پایدار
 • سایر مباحث جدید مرتبط با مدیریت مالی و توسعه پایدار

 

 مدیریت گردشگری

 • گردشگری مذهبی و توسعه پایدار
 • علوم اجتماعی، گردشگری و توسعه پایدار
 • برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی
 • مدیریت جهانگردی و توسعه پایدار
 • سایر مباحث جدید مرتبط با مدیریت گردشگری

 

مدیریت فناوری اطلاعات

 • مدیریت مالی فناوری اطلاعات و توسعه پایدار
 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و توسعه پایدار
 • مدیریت کسب و کار هوشمند و توسعه پایدار
 • مدیریت امنیت اطلاعات و توسعه پایدار
 • سایر مباحث مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات

 

مدیریت منابع انسانی

 • تئوری‌های نوین مدیریت منابع انسانی
 • دیدگاه‌های نوین انگیزش در مدیریت منابع انسانی
 • طراحی مدل‌های نوین اداری سازمان‌ها با محوریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی در عصر تغییر
 • مدل‌ها و راهکارهای جدید جذب، آموزش، نگهداشت منابع انسانی
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی و توسعه پایدار
 • سایر مباحث جدید مرتبط با مدیریت منابع انسانی

 

 مدیریت توسعه

 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • مدیریت توسعه مبتنی بر فناوری
 • آینده پژوهی و توسعه
 • مدیریت توسعه پایدار
 • مدل‌های توسعه پایدار
 • حکمرانی نوین و توسعه پایدار
 • سایر مباحث جدید مرتبط با مدیریت توسعه و توسعه پایدار

 

  مدیریت MBA

 • مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک و توسعه پایدار
 • سایر مباحث جدید مرتبط با مدیریت اجرایی و MBA

 

  کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

 • مدیریت و توسعه کسب و کار
 • آموزش کارآفرینی و پژوهش در کسب و کار
 • کارآفرینی و توسعه پایدار
 • سایر مباحث جدید مرتبط با کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و توسعه پایدار

 

 مدیریت بیمه

 • مدیریت ریسک و بیمه
 • پژوهش‌های کاربردی در مدیریت بیمه
 • نقش بیمه در توسعه پایدار
 • سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
 • سایر مباحث جدید مرتبط با مدیریت بیمه و توسعه پایدار

 

مدیریت دانش و مطالعات میان رشته‌ای

 • نظریه و مدل‌های مدیریت دانش
 • سیستم‌ها، ابزار و فنون مدیریت دانش
 • مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار
 • مدیریت دانش و کسب و کار الکترونیکی
 • مدیریت دانش و شبکه‌ها
 • مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان
 • مدیریت دانش و توسعه پایدار
 • مطالعات میان رشته‌ای در علوم مدیریت   

 


 جامعه مخاطب نشریه

تمامی پژوهشگران دانشگاهی و فعالان حوزه مدیریت، مخاطب فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار می‌باشند.