دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-179 
1. مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

صفحه 1-35

10.30495/msds.2021.683552

محمد تفرج خواه؛ مجید باقرزاده خواجه؛ سلیمان ایران زاده