تأثیر به‌کارگیری سیستم‌های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک‌های صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت روابط با تأمین‌کنندگان و برنامه‌ریزی منابع سازمان بر فناوری اطلاعات در نظام مدیریت بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات استان آذربایجان غربی) انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی و همبستگی و براساس مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، رؤسا و مدیران شعب، رئیس دوایر و خدمات بانکی و بانکداران بانک صادرات استان آذربایجان غربی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب ‌شده است. داده های لازم به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد که این پژوهش از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. یافته‌های پژوهش نشان داد که تأثیر به‌کارگیری سیستم‌های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک بر فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری مثبت و معنی دار می‌باشد. آزمون فرضیه اصلی نشان داد به‌کارگیری سیستم‌های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. بررسی و آزمون فرضیات فرعی نشان داد عوامل مرتبط با به‌کارگیری سیستم‌های کاربردی سازمانی با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Organizational Application Systems in Creating Alignment of Bank Services with Information Technology in the Banking Management System of Saderat Banks

نویسندگان [English]

  • Rasoul Ranjbarian 1
  • Mohammadreza Bahrami 2
1 Assistant Professor, Department of Public Management, Shahindezh Branch, Islamic Azad University, Shahindezh, Iran.
2 Master, Public Administration, Shahindezh Branch, Islamic Azad University, Shahindezh, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of using supply chain management systems, supplier relations management, and resource planning on information technology in the banking management system (Case study: Bank Saderat of West Azerbaijan Province). The present study is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection and based on structural equation modeling. The statistical population including senior managers, heads and managers of branches, heads of departments and banking services, and bankers of Bank Saderat of West Azerbaijan Province was 175 and the sample size was 120 based on Cochran's formula and was selected by stratified random sampling. Necessary data were obtained by field method and with the distribution of a questionnaire to test the hypotheses, structural equation modeling (SEM) through partial least squares (PLS) was used. The formal and content method was used to determine the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire, the results showed that this study has high validity and reliability. The research findings showed that the value of the t statistic whose value (t ‐value = 13.35) which is greater than 1.96 is at 95% level and according to the path coefficient (0.438) the effect of using organizational application systems It is a positive and significant in creating alignment of bank services on information technology in the banking management system. The main hypothesis test showed that the use of organizational application systems effectively aligns bank services with information technology in the banking management system of Bank Saderat in West Azerbaijan Province.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Application Systems
  • Information Technology
  • Banking Services
Abbas, S. (2015). Factors Affecting ERP Implementation Success in Banking Sector of Pakistan. International Review of Basic and Applied Sciences, 3(7), 79-90. (In Persian)
Ahmadi, A. (2016). Application of the role of information technology in organizational resource planning. IT management, 3(4), 32 -48. (In Persian)
Azadikhah Salimi, M. (2009). The role of information technology in supply chain management. Journal of Management, 20, 59 -64. (In Persian)
Bavarsad, B., Rezaei, B., Jari, V., Rahimi, F., & Sinaei, H. A. (2016). Investigating the Effect of Alignment of Supply Chain Strategies and Information System Strategies on Supply Chain Management Performance (Case Study: Manufacturing Companies in Khuzestan Province). IT management, 8(4), 681-710. (In Persian)
Ehtesham Rasi, R., & Merhrabi, J. (2016). The effect of information technology on organizational performance improvement in intelligent banking systems (case study: Bank of Saderat in Tehran branches). Public Policy In Administration, 7(21), 55-71.
Ghasemi, Q., Razavi, S. A. A., & Qiyasi, M. (2021). Exploratory Analysis of Factors Affecting the Implementation of Management Information System (MIS) and Its Impact on Knowledge Management Value Chain (Case Study: Library, Museum and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly). Quarterly Journal of Information Management Science and Technology, 7(1), 121-152. https://doi.org/10.22091/stim.2020.6033.1454 (In Persian)
Hamdipour, A., & Zavarqi, R. (2020). An Analysis of Factors and Barriers Affecting the Acceptance of Research and Technology Information Management Systems (Case Study of Tabriz University). Information Management Science and Technology, 6(3), 81-105. https://doi.org/10.22091/stim.2019.4215.1302 (In Persian)
Hanafizadeh, P., & Zare Ravasan, A. (2011). Assessing the organization's readiness to implement ERP system based on Mackenzie 7S model [Master Thesis, Allameh Tabatabai University]. (In Persian)
Hosseini, S. S., Jabbarzadeh, Y., Hassanpour, M., & Hyderabadi, S. (2018). The Effect of Information Technology Resources and Knowledge Management Ability on Competitive Advantage. Information Management Science and Technology, 4(4), 33-59. https://doi.org/10.22091/stim.2019.3416.1233 (In Persian)
Kashani N, P., & Kashani, F. (2016). The effect of information technology capabilities on organizational performance with the mediating role of organizational agility in Tejarat Bank, southwest of Tehran. Modern Management Engineering, 5, 1-16. (In Persian)
Larsson, A., & Yamit, V. (2017). Study of bank staff’s perspectives on the Challenges of digital CRM and loyalty. International Journal of Bank Marketing, 35(6), 858-877.
Lee, H. L. (2006). Creating value through supply chain integration. Supply Chain Management Review, 4(4), 30-36.
Metaxiotis, K., & Liagkouras, K. (2017). The Current State of ERP Systems in  Banking. International Research Journal of Electronics & Computer Engineering, 3(1), 23-26.
Moghaddam Charkari, N., & Abdulvand, N. (2012). ERP, SCM, CRM integration model under the e-commerce meet The Second National Conference on Information and Communication Technology,  (In Persian)
Mohammad Shafiee, M., H. , Teymouri, M., & Dalili, S. (2016). Information Technology in the Banking System: Quality of Electronic Banking Services and Customer Loyalty (Customer Study of Bank Melli Isfahan). National Conference on Innovation in Systems Management and Information Technology with Business Intelligence Approach, Tehran. (In Persian)
Munther, A.-N., Omush, A., & Almasarwah, A. (2017). ERP implementation in banks: success factors & impact on financial performance Banks and Bank Systems, 12(4), 344-358.
Nazemi, S., & Mortazavi, S. (2016). The role of new methods of providing banking services in attracting customers and improving the efficiency of the banking system (Case studies of Sepah banks in Mashhad). Journal of Humanities and Social Sciences, 5(19), 97-122. (In Persian)
Nazimi, S., Mortazavi, S., & Rahati, T. (2005). The role of new ways of providing banking services in attracting customers and improving the efficiency of the banking system (a case study of Sepeh Banks in Mashhad). Macroeconomics Research Letter, 5(19), 97-122. http://jes.journals.umz.ac.ir/article_139.html?lang=fa (In Persian)
Pourkhalili, O., Nili, A. M., & Shokrchizadeh, A. R. (2014). Investigating the dimensions of CRM and its effect on marketing performance. First National Conference on Marketing Research, Tehran. (In Persian)
Rahman Seresht, H., & Afsar, A. (2009). The Effect of Information Sharing on Competitive Strategies and Supply Chain Performance. Journal of Information Technology Management, 1(1), 37-48. https://jitm.ut.ac.ir/article_27727.html (In Persian)
Ramezanian, M. R., Membini, Y., & Moradi, M. (2015). Investigating the effect of integration of retail channels based on information technology on the performance of retail stores mediated by organizational dual power (Case study: Rasht stores). Information Technology Management Quarterly 7(4), 741-768. (In Persian)
Rathi Ehtesham, R., & Mehrabi, J. (2016). The effect of information technology on improving organizational performance in intelligent banking systems (Case study: Bank Saderat, Tehran Branch). Public Management Mission Quarterly, 7(21), 55-71. (In Persian)
Stevenson, J. W. (2017). Operations Management (9 ed.). New York: McGraw-Hill.
Taqvi Fard, S. M. T., Jalili, M. J., Seyed Naghavi, M. A., & Raisi Vanani, I. (2019). Identifying and categorizing the competencies of senior managers in the field of information technology in the health sector of Iran. Bi-Quarterly Journal of Information Management, 5(2), 1-26. (In Persian)
Yousefizadeh, S., & Mollanazari, M. (2018). The evolution of organizational resource planning system and the advantages and disadvantages of this system after the implementation stages. Accounting Research, 7(4), 1-25. (In Persian)
Zavaregh, R. (2011). Electronic Records Management (ERM). A platform for the realization of e-government first national conference of the Iranian Archive (Archive for All) of the Documents and National Library of the Islamic Republic of Iran,  (In Persian)