بررسی عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش در سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

محصولات و خدمات تولید شده توسط سازمان‌ها به چگونگی ترکیب و بکارگیری آنها بستگی دارد که این خود تابعی از دانش شرکت است. بنابراین، امروزه توانایی مدیریت دانش برای سازمان‌ها اهمیت حیاتی دارد و خلق و تسهیم دانش به عوامل مهم رقابتی تبدیل شده اند. از اینـرو، شناخت عواملی که باعث تسهیل در پیاده‌سازی و به اشتراک گذاری دانش می‌گردد و نیز بکارگیـری ایـن عوامل، می‌تـواند یک نقشه و راهنما بـرای مدیـریت بهتر آن باشد. در این پژوهش، عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش در سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با استفاده از متغیرهای فناوری اطلاعات، استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان می باشد و تعداد اعضای نمونه 92 نفر می باشند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه‌ وتحلیل داده‌ها به روش آزمون تی تک نمونه ای با نرم افزار SPSS 19 و معادلات ساختاری با نرم‌افزار Lisrel8.5 انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، چهار عامل مورد بررسی شامل متغیرهای فناوری اطلاعات، استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش در سازمان مورد بررسی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors facilitating knowledge sharing in the Water and Sewerage Organization of Sistan and Baluchestan Province

نویسندگان [English]

  • Vahid Pourshahabi 1
  • Mahboubeh Bakhshi 2
1 Faculty Member, Department of Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Masters student, Department of Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The products and services produced by organizations depend on how they are combined and used, which is a function of the company's knowledge. Therefore, today, the ability to manage knowledge is vital for organizations, and knowledge creation and sharing have become important competitive factors. Therefore, recognizing the factors that facilitate the implementation and sharing of knowledge, as well as applying these factors, can be a blueprint and guide for better management. In this study, the factors facilitating knowledge sharing in the Water and Sewerage Organization of Sistan and Baluchestan Province have been studied using the variables of information technology, strategy, structure, and organizational culture. This research is survey research in terms of practical purpose and method. The statistical population of the study is the staff of Sistan and Baluchestan Water and Sewerage Organization and the number of sample members is 92 people who were selected by the available sampling method. A questionnaire was used to collect data. Data analysis was performed by a one-sample t-test with SPSS 19 software and structural equations with Lisrel 8.5 software. Based on the results, the four factors studied include the variables of information technology, strategy, organizational structure and culture, factors that facilitate knowledge sharing in the organization under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilitating factors
  • Knowledge Sharing
  • Organizational Strategy
  • Organizational Structure
  • Organizational Culture
(APO), A. P. O. (2007). Knowledge Management: From Brain to Business (M. Dr. Serafin D. Talisayon, Philippines, Ed.). Asian Productivity Organization and the Foundation for Thailand Productivity Institute, Thailand. https://www.apo-tokyo.org/00e-books/IS-25_IPC2007/IS-25_IPC2007_Report.pdf
Akhavan, A. (2010). Development of processes based on factors affecting the success of knowledge management. Quarterly Journal of Science-Research-Science and Technology Policy, 3(2), 101-113. (In Persian)
Al-Hakim, L. A. Y., & Hassan, S. (2013). Knowledge  management  strategies, innovation, and organisational performance. Journal of Advances in Management Research, 10(1), 58-71.
Allameh, S. M., Shaimi Barzaki, A., & Sayed Nasri, A. (2012). Identifying Barriers to Knowledge Sharing in Isfahan Oil Refining Company (Phenomenological Study). Human resource management researches, 3, 119-143. (In Persian)
Azadi Ahmadabadi, Q., & Azadi Ahmadabadi, A. (2009). Information technology in knowledge management; Applications and impressions. Tadbir Monthly 211, 55-60. (In Persian)
Azar, A., & Momeni, M. (2001). Statistics and its application in management. Samat Publications Tehran. (In Persian)
Bagheri Armaki, S. (2011). Critical factors for the success of knowledge management systems in the central insurance of the Islamic Republic of Iran. [Master Thesis, Allameh Tabatabai University]. Tehran. (In Persian)
Barney, J. B. (1991). Firms Resources and Sustainable CompetitiveAdvantage. Journal of Management, 17, 99-120.
Beror, M. (2004). Study and study of how to apply knowledge management in the company of Western Logics. [Master Thesis, Institute of Management Research and Training ].
Biranvand, A., & Amiri, S. (2003). Knowledge Management. Scientific Communication, 10(3). (In Persian)
Bordia, P., Irmer, B. E., & Abusah, D. (2006). Differences in sharing knowledge interpersonally and  via  databases:  The  role  of  evaluation  apprehension  and  perceived  benefits. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(3), 262-280.
Cabrera, A. (2002). Knowledge sharing dilemmas Organization Studies. Organization Studies, 23(5), 687-710. https://doi.org/10.1177/0170840602235001
Cabrera, A., Collins, W. C., & Salgado, J. F. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge  sharing. The  International  Journal  of  Human  Resource  Management, 17(2), 245-264.
Chan, Y. E., & Nevo, D. (2007). A Delphi study of knowledge management systems: scope and requirements. Information & Management, 44, 573-597.
Connelly, C., & Kelloway, K. (2001). Redictors of Employees Perceptions of Knowledge. Sharing Concepts.
Davenport, T. (2000). Knowledge Management (H. R. Seresht, Trans.). Sapco Publications, Tehran. (In Persian)
Davenport, T. H., & Klahr, P. (1998). Managing Customer Support Knowledge. California Management Review, 40(3), 195-208.
Eftekhari, L. (2008). A Study of the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in the Research Institute of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. [Master Thesis, Payame Noor University, Central Tehran]. (In Persian)
Firestone, J. M., & McElroy, M. W. (2005). Doing Knowledge management. The Learning organization journal, 12(2).
French, N. (2010). Factors Which Influence Organizational Knowledge Sharing Gordon Institute Of Business Science]. Pretoria.
Ghlichlee, B. (2019). Knowlege Management. A Process of Intellectual Capital Creation, Sharing and Application in Business. (2 ed., Vol. 7). Organization for the Study and Compilation of Humanities Books in Universities (SAMT). (In Persian)
Gholami, A. (2010). The relationship between the ability of insurance companies to apply knowledge management and the effectiveness of these companies [Master Thesis, Allameh Tabatabai University]. Tehran. (In Persian)
Gholami, M. (2006). Leadership of Change. Tadbir Monthly, 17(169), 36. (In Persian)
Ghorbani, A., Fartash, K., & Khayatian Yazdi, M. S. (2020). Identify and prioritize key factors affecting knowledge sharing within the organization in knowledge-based companies located in science and technology parks Industrial technology development 18(40), 55-64. (In Persian)
Hamidizadeh, M. R. (2010). Knowledge Management: Structure, Process and Strategies (1 ed.). Yaghoot Publications, Qom. (In Persian)
Handzic, M., Amila., L., & Celjo, A. (2007). Auditing Knowledge Management Practices: Model and Application. Knowledge Management Research & Practice, 6, 90-99.
Hassanzadeh, M. (2010). A Study of Knowledge Management Infrastructural Factors in the Government of the Islamic Republic of Iran. Daneshvar Raftar Bi-Quarterly, 16(35), 11-28. (In Persian)
Jafari, M., Akhavan, P., & Rezaee Nour, J. (2007). Knowledge management in Iran aerospace industries: a study on critical factors. Aircraft Engineering and Aerospace Technology: an international Journal, 79(4), 375-389.
Jalali, S. M. J., Afrazeh, F., & Nezafiti, N. (2005). Design and application of comprehensive knowledge management system software. Fifth International Conference on Industrial Engineering,  (In Persian)
Jan, A. U., & Contreras, V. (2016). Success model for knowledge management systems used by doctoral researchers. Computers in Human Behavior, 59, 258-264.
Jo, S. J. (2008). Toward a Conceptual Model for Social Mechanisms Enabling Knowledge Sharing: Dynamic Relationships among Three Dimensions of Social Capital International Research Conference, America, Panama City.
Kalantari, K. (2009). Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research (with LISREL & SIMPLIS). (1 ed.). Farhang Saba Publications Tehran. (In Persian)
Kameli, M. J. (2008). Knowledge Management and Its Barriers in Government Organizations. Detective Magazine, 2(3). (In Persian)
King, W. R. (2008). Knowledge management: Concepts, methodologies, tools and applications. Hershey: Information Science Reference, 73-79.
Liao, S., Chang, J., Cheng, S., & Kuo, C. (2004). Employee relationship and knowledge sharing: a case study of a Taiwanese finance and securities firm. Knowledge Management Research and Practice, 2, 24-34.
Lin, H. F., & Lee, G. G. (2004). Perceptions of Senior Managers toward Knowledge-Sharing Behaviour. Management decision, 42, 108-125.
Mahdianrad, A., & Fazli, S. (2012). A Case Study on the Effect of Social Capital in Developing Knowledge Management of the Iranian National Tax Administration. . J Tax Res., 19(12), 291-321. http://taxjournal.ir/article-1-84-fa.html (In Persian)
Mirzaei, R., & Nazari, F. (2021). Identification and ranking of barriers to knowledge sharing (Case study: Telecommunication Office of the National Company for Southern Oilfields) Human resource management in the oil industry 11(43), 265-293. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=552517 (In Persian)
Nasehifar, W., Habibi Badrabadi, M., & Habibi Badrabadi, A. (2010). Structural factors affecting innovation and knowledge creation in organizations (Case study of the Tax Administration). Journal of Taxation, 18(9), 123-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161831 (In Persian)
Nekoudari, M., & Yaghoubi, N. M. (2011). A Study of Factors Facilitating Knowledge Management in Crisis Management Organization. Public Management Research, 4(13), 95-119. (In Persian)
Neo, J. (2002). Cultural Factors Affecting Knowledge Sharing Behavior Nanyang Technological University]. Singapore.
Nita, B. (2008). Identifying Organizational And Interpersonal Relationship Factors That Promote Knowledge Sharing Alliant International University]. San Diego.
Pezeshki Rad, G., Alizadeh, N., & Zamani Miandashti, N. ( 2010). A Study of Factors Affecting the Attitudes of Experts of the Agricultural Extension and Education Organization of the Ministry of Agricultural Jihad Towards Knowledge Sharing in the Organization. Economic Research and Agricultural Development of Iran, 41(1), 6-16. (In Persian)
Plessis, M. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge Management, 11(4), 20-29.
Rahnavard, F., & Mohammadi, A. (2009). Identifying key success factors of knowledge management system in colleges and higher education centers in Tehran IT management, 3.
Sanghani, P. (2009). Knowledge management implementation: holistic frame work based on Indian study Pacific asia conference on information systems (PACIS), 
Sarlak, M. A., Vahdat, D., & Tabatabai, S. A. (2010). Examining the obstacles and solutions for the full realization of e-government Tomorrow's management 9(23). (In Persian)
Shah, S. K. (2006). Motivation,  governance,  and  the  viability  of  hybrid  forms  in  open  source software development. Management Science, 52(7), 1000-1014.
Snowden, D. (2000). Liberating knowledge. Liberation knowledge, 1(1), 6-19.
Stuckey, B., & Arkell, R. (2006). Project of Development of an e-learning knowledge sharing model. Australian Flexible Learning Framework, Australia.
Talebi, K., & Salimi Turkmani, M. (2011). Identifying and Prioritizing the Key Factors of Success in Implementing Knowledge Management in Small and Medium Businesses (Case Study: Iran Khodro Verb Manufacturing Companies). Journal of Labor and Society, 124. (In Persian)
Taylor, W. A., & Wright, G. H. (2004). Organizational  readiness  for  successful  knowledge sharing: Challenges for public sector managers. Information Resources Management Journal (IRMJ), 17(2), 22-37.
Wasko, M. M., & Faraj, S. (2005). Why  should  I  share?  Examining  social  capital  and knowledge contribution in electronic networks of practice. MIS Quarterly, 29(1), 35-57.
Wiig, K. M. (1997). Integrating intellectual capital and knowledge management. Long range planning, 30(3), 399-405.
Yi, J. (2005). A Measure Of Knowledge Sharing Behavior: Scale Development And Validation Indiana University].
Yun, S., & Allyn, M. R. (2005). Causes of Knowledge Sharing Behaviors: Motivational/Functional Approach. Jabe, 5(1).
Zack, M. H. (2007). Developing a Knowledge Strategy. California management Review 41(3), 125-145.
Zarandi, R., & Farhadpoor, M. R. (2021). A Case Study of the Effect of Organizational Information Culture’s Dimension on Employees’ Tendency to Knowledge Sharing. Library and Information Sciences, 24(1), 130-155. (In Persian)