بررسی تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر عملکرد بازار با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت شرکت (مطالعه موردی: شهرداری شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر عملکرد بازار با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شیراز در مناطق یازده گانه شهرداری می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی تعداد 150 نفر از کارکنان شهرداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ ‌سازمانی کامرون و کوئین (1990)، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی کارول و شابانا (2010)، شهرت شرکت فومبرون و همکاران (2004)، عملکرد بازار چری و همکاران (2014) و عملکرد مالی عزیزی (1396)  بوده است. روایی پرسشنامه‌ها  به شیوه محتوایی و با روش روایی سازه با انجام تکنیک تحلیل عاملی مورد سنجش و ارزیابی و تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته و داده‌های جمع‌آوری ‌شده  با استفاده از نرم‌افزار SPSS و PLS مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ ‌سازمانی بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت (کارکنان، مشتریان، زیست ‌محیطی و نهاد محلی) تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارد و سازمان‌هایی که از شیوه مسئولیت اجتماعی مرتبط با کارکنان و مشتریان استفاده می‌کنند شهرت شرکت خود را تقویت می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of organizational culture on market performance with regard to the role of corporate social responsibility and corporate reputation (Case study: Shiraz Municipality)

نویسندگان [English]

  • Hassan Soltani 1
  • Fatemeh Darvishi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Master of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of organizational culture on market performance with respect to the role of social responsibility and corporate reputation. The research method is descriptive-survey and correlational. The statistical population of this study is all employees of Shiraz municipality in eleven districts of the municipality. Using the random cluster sampling method, 150 municipal employees were selected as a sample. Data collection tools included the standard Cameron and Quinn (1990) Organizational Culture Questionnaire, Carroll & Shabana (2010), Fumbron et al. (2004), Chery et al. (2014) and Azizi's financial performance (2017). The validity of the questionnaires was assessed and evaluated by the content method and structural validity method by factor analysis technique. The reliability of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha and the collected data were analyzed using SPSS and PLS software. The results showed that organizational culture has a positive and significant effect on various aspects of corporate social responsibility (employees, customers, environment, and local institutions) and organizations that use the method of social responsibility related to employees and customers strengthen their company reputation.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Corporate Social Responsibility
  • Company reputation
  • market performance
  • Financial Performance
Altinigne, N., & Isiksal, D. G. (2016). CSR motivation and customer extra-role behavior : Moderation of ethical corporate identity. Journal of Business Research, 69(10), 4161–4167.
Amir Hosseini, Z., & Ghobadi, M. (2016). Social Responsibility Reporting, Financial Performance and Institutional Ownership. Journal of Management Accounting, 9(28), 55-65.
Azlina, R. R., & Md Kassim, A. A. (2019). Corporate Social Responsibility and Company Reputation: A Conceptual Framework. Selangor Business Review, 3(1).
Choi, J. S., Kwak, Y. M., & Choe, C. (2010). Corporate social responsibility and corporate financial performance: Evidence from Korea. Australian journal of management, 35(3), 291-311.
Elsbach, K. D., & Stigliani, I. (2018). Design thinking and organizational culture: A review and framework for future research. Journal of Management, 44(6), 2274-2306.
González-Rodríguez, M. R., Martín-Samper, R. C., Köseoglu, M. A., & Okumus, F. (2019). Hotels’ corporate social responsibility practices, organizational culture, firm reputation, and performance. Journal of Sustainable Tourism, 27(3), 398–419. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1585441
Jamali, D., & Karam, C. (2018). Corporate social responsibility in developing countries as an emerging field of study. International Journal of Management Reviews, 20, 32-61. https://doi.org/10.1111/ijmr.12112
Kim, S.-B., & Kim, D.-Y. (2017). Antecedents of corporate reputation in the hotel industry: The moderating role of transparency. . Sustainability, 9(6). https://doi.org/10.3390/su9060951
Lii, Y.-S., & Lee, M. (2012). Doing right leads to doing well: When the type of CSR and reputation interact to affect consumer evaluations of the firm. Journal of Business Ethics, 105(1), 69-81.
Martınez, P., Perez, A., & del Bosque, I. R. (2014). CSR influence on hotel brand image and loyalty. Academia Revista Latinoamericana de Administracion, 27(2), 267–283. https://doi.org/10.1108/ARLA-12-2013-0190
Moradi, M., & Madani, F. (2020). Ambiguous organizational culture and performance: The vital role of organizational ambivalence. . Organizational Culture Management, 38(14), 1245-1266.
Neculaesei, A.-N., Tatarusanu, M., Anastasiei, B., Dospinescu, N., Bedrule Grigoruta, M. V., & Ionescu, A. M. (2019). A Model of the Relationship between Organizational Culture, Social Responsibility and Performance. Transformations  in Business & Economics, 18(2A). http://www.transformations.knf.vu.lt/47a/article/amod
Park, J., Lee, H., & Kim, C. (2014). Corporate social responsibilities, consumer trust and corporate reputation: South Korean consumers’ perspectives. Journal of Business Research, 67(3), 295–302. https://doi.org/10.1016/ j.jbusres.2013.05.016
Piccoli, G., Lui, T.-W., & Grun, B. (2017). The impact of IT-enabled customer service systems on service personalization, customer service perceptions, and hotel performance. . Tourism Management Studies, 59, 349–362. https://doi.org/10.1016/ j. tourman.2016.08.015
Serra-Cantallops, A., Pena-Miranda, D. D., Ramon-Cardona, J., & Martorell-Cunill, O. (2008). Progress in Research on CSR and the hotel industry (2006-2015). Cornell Hospitality Quarterly, 59(1), 15-38. https://doi.org/10.1177/1938965517719267
Sirsly, C. A., & Lvina, E. (2016). From doing good to looking even better: The dynamics of CSR and reputation. Business & Society, 58(6), 1234-1266 https://doi.org/10.1177/0007650315627996
Tetrault Sirsly, C.-A., & Lvina, E. (2016). From doing good to looking even better: The dynamics of CSR and reputation. Business & Society, 58(6), 1234-1266. https://doi.org/10.1177/0007650315627996
Theodoulidis, B., Diaz, D., Crotto, F., & Rancati, E. (2017). Exploring corporate social responsibility and financial performance through stakeholder theory in the tourism industries. Tourism Management Studies, 62, 173–188. https://doi.org/10.1016/ j. tourman.2017.03.018
Youn, H., Hua, N., & Lee, S. (2015). Does size matter? Corporate social responsibility and firm performance in the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 51, 127-134. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.09.008
Yu, S.-H., & liang, W.-C. (2020). Exploring the Determinants of Strategic Corporate Social Responsibility: An Empirical Examination. Sustainability 12(6). https://doi.org/10.3390/su12062368
Zhu, E., Kantur, D., Maden, C., & Telci, E. E. (2022). Investigating the mediating role of corporate reputation on the relationship between  corporate social responsibility and multiple stakeholderoutcomes. . Quality & Quantity, 50(1), 129-149.
Zhu, Y., Sun, L.-Y., & Leung, A. S. (2014). Corporate social responsibility, firm reputation, and firm performance: The role of ethical leadership. Asia Pacific Journal of Management, 31(4), 925–947. https://doi.org/10.1007/s10490-013-9369-1