رابطه بین معنویت در محیط کار با تعهد کارکنان با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلی هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، ایران.

2 مربی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با تعهد کارکنان با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلی هوش هیجانی در صدا و سیمای مرکز گلستان بوده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری آن کلیه کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز گلستان بودند که تعداد آنها 400 نفر بود و با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان، 196 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید و روش نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بوده است. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار «میلیمان و همکاران»، پرسشنامه استاندارد تعهد کارکنان «می‌یر و آلن»، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی «پادساکف»، و پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی «برادبری و گریوز» بوده است. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معنویت در محیط کار 0.835، پرسشنامه تعهد کارکنان 0.864، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 0.823، و پرسشنامه هوش هیجانی 0.856 محاسبه شد و روایی ابزار با روش روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفته‌اند. همچنین، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart-PLS انجام پذیرفت که نتایج تحقیق معنادار بودن تمامی فرضیه‌ها را نشان می‌دهد و به طور کلی فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Spirituality in the Workplace and Employee Commitment with Respect to the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior and the Moderating Role of Emotional Intelligence

نویسندگان [English]

  • Alireza Mazidi 1
  • Fatemeh Janginia 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Iran.
2 Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between spirituality in the workplace and employee commitment with respect to the mediating role of organizational citizenship behavior and the moderating role of emotional intelligence in Golestan Central Broadcasting. The present study was conducted using descriptive / survey and correlation methods. The statistical population was all employees of Golestan Broadcasting Center, which numbered 400 people. Using Krejcie and Morgan's table, 196 people were determined as the sample size and the sampling method was simple random. The research data were collected by the library and field methods and the tools used were the standard questionnaires of spirituality in the workplace "Milliman et al", the standard questionnaire of employee commitment "Meyer and Allen", the standard questionnaire of organizational citizenship behavior "Podsakoff", and the standard questionnaire of emotional intelligence. "Bradbury and Graves." The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha method for workplace spirituality questionnaire 0.835, employee commitment questionnaire 0.864, organizational citizenship behavior questionnaire 0.823, and emotional intelligence questionnaire 0.856, and the validity of the instrument was confirmed by the convergent validity method. Also, data analysis was performed using the structural equation modeling method and Smart-PLS software, which shows the significance of all hypotheses, and in general, the research hypotheses have been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • workplace spirituality
  • Employee Commitment
  • Organizational Citizenship Behavior
  • emotional intelligence
Ahmadi, P., Forouzandeh, S., & Safari Kahreh, M. (2010). The relationship between OCB and social exchange constructs, European Journal of Economics. Finance And Administrative Sciences(19), 107-120.
Antony, J. M. (2013). The influence of emotional intelligence on organizational citizenship behavior and organizational commitment. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 2(3), 110-115.
Esposito Vinzi, V., Chin, W. W., Henseler, J., & Wang, H. (2010). Handbook of partial least squares: Concepts, methods and applications. Springer, New York.
Gautam, T., Van Dick, R., Upadhyay, N., & Davis, A. J. (2015). Organizational citizenship behavior and organizational commitment in Nepal. Asian Journal of Social Psychology, 8, 305-314.
Ghazi, M. R. (2018). Investigating the Relationship between Citizenship Behaviors and Organizational Commitment (Case Study: Staff of Mashhad University of Medical Sciences) [M.Sc. Thesis, Attar Institute of Higher Education]. (In Persian)
Golman, D. (2017). Emotional intelligence (N. Parsa, Trans.; 10 ed.). Roshd Publications, Tehran. (In Persian)
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. (2012). Multivariate analysis (6 ed.). Pearson Education Inc., New Jersey.
Hosein Zadeh Shahri, M., Fakhrian, S., & Baghchehsarai, M. (2015). Investigating the Relationship between Emotional Intelligence Dimensions and Organizational Commitment. Quarterly Journal of Human Resource Management Research,  Imam Hossein University, 7(1). (In Persian)
Hui-Hua, Z., & Schutte, N. S. (2015). Personality, emotional intelligence and other-rated task performance. Personality and Individual Differences, 87, 298-301.
Jena, L. K., & Pradhan, S. (2018). Workplace spirituality and employee commitment: The role of emotional intelligence and organizational citizenship behaviour in Indian organizations. Journal of Enterprise Information Management, 31(3), 380-404.
Karakas, F. (2010). Spirituality and performance in organizations: A literature review. Journal of Business Ethics, 94(1), 89-106.
Ouyang, Z., Sang, J., Li, P., & Peng, J. (2015). Organizational justice and job insecurity as mediators of the effect of emotional intelligence on job satisfaction: A study from China. Personality and Individual Differences, 76, 147-152.
Parvin, E., Mohammadi, S., Shirbegi, N., & Lotfi Nejad, T. (2014). Investigating the Relationship between Organizational Spirituality and Organizational Commitment of Razi University of Kermanshah Staff. Leadership and Educational Management Research, 1(2). (In Persian)
Salimi, Q., & Hamrahi, F. (2015). Structural Equation Modeling The Effect of Workplace Spirituality on Organizational Citizenship Behavior in Shiraz University of Medical Sciences. Health Management, 18(60). (In Persian)
Sekaran, O. (2011). Research Methods in Management (M. S. a. M. Shirazi, Trans.; 9 ed.). Publications of the Higher Institute of Management Education and Research and Planning, Tehran.
Sirajpour, S., Fattahi, M., & Rostamian, M. (2018). The Relationship between Organizational Spirituality and Organizational Citizenship Behavior (Case Study: Endowment Employees of Mazandaran Province). Research in Management and Social Studies, 3(11). (In Persian)
Wang, J., Keil, M., Oh, L., & Shen, Y. (2017). Impacts of organizational commitment, interpersonal closeness, and confucian ethics on willingness to report bad news in software projects. The Journal of Systems and Software, 125, 220-233.
Yazdani, M., Etebarian, A., & Abzari, M. (2013). Investigating the Adjustment Effect of Organizational Commitment on the Relationship between Employees' Perception of Workplace Spirituality and Spiritual Intelligence in Isfahan Steel Plant. Knowledge and Research in Applied Psychology, 14(2). (In Persian)
Yusof, J., Yaacob, H. F., & Abd Rahman, A. S. (2018). The relationship of workplace spirituality on organizational citizenship behaviour. Sains Humanika, 10(2), 31-39.