ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان توربین‌ها برای مزارع بادی با استفاده از رویکرد تلفیقی ای‌اچ‌پی و تاپسیس با هدف توسعه پایدار صنعت برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران.

2 دانشیار، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه اهمیت انرژی برق در توسعه‌ صنعتی پایدار کشورها و همچنین استفاده از انرژی‌های پاک (نظیر انرژی باد) برای تولید این انرژی بر کسی پوشیده نیست. در مقاله‌ حاضر که بر اساس مطالعه‌ای موردی در سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) انجام گرفت، سعی شد تا با هدف توسعه راهبردهای مدیریت توسعه پایدار و نیز با توجه به دخالت عوامل متعدد مثبت و منفی در انتخاب توربین بادی برای یک مزرعه‌ بادی کشور، از روش‌های مناسب MADM استفاده شود. در همین راستا پس از احصای عوامل مهم در ارزیابی یک فناوری توربین بادی با توجه به اصول مدیریت توسعه پایدار، از AHP برای وزن‌دهی به معیارها و زیرمعیارها و از TOPSIS برای انتخاب برترین گزینه استفاده شد. برای به دست آوردن سلسله مراتب AHP، از روش توصیفی- میدانی استفاده شده و داده‌های مورد نظر در راستای طراحی مدل و سطوح مختلف درخت AHP، گردآوری و بر این اساس فرآیند وزن‌دهی انجام شد. سطح هدف عبارت است از: انتخاب توربین بادی مناسب برای مزرعه بادی مورد مطالعه. برای دستیابی به معیارها و زیرمعیارها مصاحبه‌های متعددی انجام شد. همچنین پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای در این زمینه تهیه و در بین دست‌اندرکاران صنعت توربین‌ بادی توزیع گردید که در نهایت معیارها و زیرمعیارهای مورد توافق آنها احصاء گردید. بر اساس مطالعات میدانی انجام‌شده، معیارهای مؤثر در مدیریت توسعه پایدار با انتخاب توربین بادی مناسب برای یک مزرعه‌ بادی در پنج حوزه‌ کلی شامل: «مشخصات و مختصات فنی»، «مشخصات سازنده (تأمین‌کننده) فناوری»، «زمینه‌های فرصت‌ساز»، «مولّد‌های هزینه»‌ و «ریسک‌ها و زمینه‌های خطر‌ساز» و نیز به تعداد 31 زیرمعیار شناسایی و دسته‌بندی شد. آلترناتیوهای تصمیم‌گیری پنج شرکت‌ بین‌المللی فروشنده‌ توربین بادی برای مزارع بادی هستند. بر اساس نتایج، شرکت بین‌المللی Sinovel Wind بعنوان برترین گزینه معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Selection of Turbine Suppliers for Wind Farms Using the Combined Approach of AHP and TOPSIS with the Aim of Sustainable Development of the Electricity Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbasian 1
  • Nasim Nahavandi 2
1 Assistant Professor, Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Flight, Imam Ali University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Industrial Engineering, Faculty of Systems and Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, which was conducted based on a case study in Iran's New Energy Organization (SANA), an attempt was made to develop sustainable development management strategies and consider the involvement of many positive and negative factors in choosing a wind turbine for a wind farm in the country. Use appropriate MADM methods. In this regard, after calculating the important factors in the evaluation of a wind turbine technology according to the principles of sustainable development management, AHP was used to weight the criteria and sub-criteria and TOPSIS was used to select the best option. In order to obtain the AHP hierarchy, the descriptive-field method was used, and the desired data was collected in line with the design of the model and different levels of the AHP tree, and the weighting process was carried out based on this. Several interviews were conducted to achieve criteria and sub-criteria. Also, a researcher-made questionnaire in this field was prepared and distributed among the people involved in the wind turbine industry, and finally, the agreed criteria and sub-criteria were calculated. Based on the conducted field studies, effective criteria in sustainable development management by choosing the right wind turbine for a wind farm in five general areas including: "Technical specifications and coordinates", "Technology manufacturer (provider) specifications", "Opportunity fields", "Generators" "Cost" and "Risks and Risk Factors" as well as 31 sub-criteria were identified and categorized. Based on the results, Sinovel Wind International Company was introduced as the best option.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Criteria Decision Making
  • Wind turbine
  • Wind farm
  • Sustainable Development of Electricity Industry
Aghajani, D. (2018). Provide management model for analysis of electricity generation from wind farms using WEB GIS system. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology. https://doi.org/10.22034/jest.2018.10782.1932 (In Persian)
Aghajani, H., Fattahi Moghaddam, M., Akbari, H., & Fattahi, R. (2015). Location of wind turbines based on environmental spatial assessment (Case study: Khorasan Razavi province). Iran Energy, 18(1). (In Persian)
Alizadeh Goodarzi, H. (2011). Development of methods for identifying, evaluating and prioritizing accident hotspots based on multi-criteria decision-making methods. Semnan University]. (In Persian)
Azari, A., Zarei, Z., & Hajibabaei, Z. (2016). Wind power measurement for sustainable energy development in Hamadan province. Geography and Environmental Sustainability (Geographical Research Journal), 6(19), 99-116. (In Persian)
Banani, F. (2020). Location of municipal solid waste landfill by fuzzy logic and hierarchical analysis (Case study: Pardis New City). Payame Noor University of Tehran Province]. Payame Noor Center of East Tehran. (In Persian)
Büyüközkan, G., Karabulut, Y., & Mukul, E. (2018). A novel renewable energy selection model for United Nations’ sustainable development goals. Energy, 165, 290-302.
Dewan, S., & Min, C. (2000). The substIT ution of information technology for other factors of production:  A firm level  analysis. . Management Science, 43(12), 1660-1675.
Fahimi, F. (2010). Evaluating the performance of the battery industry in Khorasan Razavi province using a balanced scorecard framework and fuzzy hierarchical analysis process. Ferdowsi University]. Mashhad. (In Persian)
Fathi, M. (2016). Evaluating the performance of mosque imams using hierarchical analysis method (Case study: Shiraz mosques).  Imam Reza University]. (In Persian)
Ghamkhoori, S. M., & Ebadi, T. (2016). Prioritization of Business Process Management Models Using Evidence Algorithm Sixth National Conference on New Research in Humanities, Economics and Accounting, Tehran. https://civilica.com/doc/1221867/ (In Prsian)
Ghazizadeh, M., Safari, S., Mohammadi, A., & Samizadeh, M. (2016). Comparison of brokerage rankings based on relational marketing indicators and stock exchange organization rankings (combined RM and fuzzy MADM approach). Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management). 7(29), 45-65.
Gholami, G. H., Kavian, M., & Rezazadeh, N. (2017). Wind Sistans of Sistan, a study of sustainable architectural experiences of windy plains with emphasis on the analysis of physical components of Asbad No. 2 Machi "Qala Che Rais". Housing and Rural Environment, 36(159), 3-18. (In Persian)
IEA. (2020). Renewable energy market update: outlook for2020 and 2021. Published by International Energy Agevcy
Jalalvand, M., Bakhoda, H., & Almasi, M. (2014). Potential assessment of the possibility of using wind energy for electric agricultural pumps in Boroujerd region. Agricultural Machinery, 4(2), 368-377. (In Persian)
Ketabi, S., Ansari, M. I., & Taheri Naseri, M. (2005). Selecting the appropriate marketing mix using AHP technique with strategic marketing planning approach (Case study: Marjan Tile Company). Journal of the Faculty of Administrative Sciences and Economics, 17(1). (In Persian)
Khakpour, B. (2014). The role of land in housing planning. First National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development.,  (In Persian)
Khakpour, B., Ramezani, M., & Javanshir, M. (2013). Challenges of tourism management with ecotourism approach and sustainable development in Iran. The first national conference on tourism management, nature tourism and geography of Hamedan, 
Liu, K. M., Lin, S. H., Hsieh, J. C., & Tzeng, G. H. (2018). Improving the food waste composting facilities site selection for sustainable development using a hybrid modified MADM model. Waste Management, 75, 44-59.
Mahmoudi, S. (2015). Providing a marketing model for non-wood products of West Azerbaijan province based on marketing mix. Urmia University]. (In Persian)
Moradi, S., Yousefi, H., Noorollahi, Y., & Rosso, D. (2020). Multi-criteria decision support system for wind farm site selection and sensitivity analysis: Case study of Alborz Province, Iran. Energy Strategy Reviews, 29.
Musaei, M. (2018). Investigation of Sarab plain aquifer vulnerability using optimized drastic model University of Tabriz]. Tabriz. (In Persian)
Naranji Azar, A. (2015). Investigating Behavioral Bias in Investors' Decisions with Emphasis on the Role of Investment Experience: A Case Study of Tabriz Regional Hall 2nd International Conference on Industrial Management and Engineering, 
Omidi, A., Alimardani, R., & Khanali, M. (2019). Potential assessment and study of wind energy properties and parameters, case study: Dehloran city. Agricultural Machinery, 9(17), 195-208. (In Persian)
Qasemi, Y. (2008). Assessing how to manage development in Iran. Social Science Letters, 16(33), 163-185. (In Persian)
Qudsipur, H. (2000). Hierarchical Analysis Process. Amirkabir University of Technology Publishing Center, Tehran. (In Persian)
Rahimi, A. (2014). Applying fuzzy network analysis process model to evaluate cosmetics suppliers in Tehran province. Islamic Azad University, Central Tehran Branch]. Tehran. (In Persian)
Rahimi, A. R., & Saghafi, M. (2006). Technical and economic evaluation of the construction of small wind turbines in Boroujerd. Environmental Science and Technology, 8, 79-91. (In Persian)
Rahmani, S., & Safdari Ranjbar, M. (2020). Internalization of opportunity windows with the aim of technological synergy based on sustainable transition: wind turbines in Iran. Innovation Management, 9(4), 7-34. (In Persian)
Razmi, S. M. J., Fallahi, M. A., Sedighi, S., & Montazeri, S. (2012). Economic and social factors affecting sustainable development with emphasis on governance indicators in oil exporting countries in the period 1996-1998. The first national conference on strategies for achieving sustainable development.,  (In Persian)
Sadeqi, Z., Dalalbashi Esfahani, Z., & Horri, H. R. (2013). Prioritize the Factors Affecting the Location of Renewable Energy Plants (Solar and Wind Energy) in Kerman Province Using GIS and Multi-Criteria Decision-Making Techniques. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 2, 93-110. http://epprjournal.ir/article-1-32-fa.html (In Persian)
Shafiee Nikabadi, M., & Hashemi, F. (2021). Location of multi-storey car parks with emphasis on sustainable urban development management. Jadeh, 29(109), 123-140. (In Persian)
Sherabafian, N. (2007). Estimation of Technical and Economic Potential of Solar Thermal Energy in Iran: A Strategy for Sustainable Development of Solar Energy. Energy Economics Studies, 4(15), 35-53. (In Persian)
Soudbakhsh, D. (2013). Applying a model to select the most practical information technology options in the supply chain management of the pharmaceutical industry with ANP approach (Case study: Darupakhsh Pharmaceutical Company). Islamic Azad University, Central Tehran Branch]. Tehran Branch. (In Persian)
Tafarrojkhah, M., Bagerzadeh, M., & Iranzadeh, S. (2021). Sustainable Human Resource Management in Power Industry. Management and Sustainable Development Studies, 1(1), 1-35. https://doi.org/10.30495/msds.2021.683552 (In Persian)
Tafqod Akbarpour, M. (2013). Feasibility study of establishing a solar power plant in the industrial town of Siminasht, Karaj [Master Thesis, University of Tehran]. (In Persian)
Thatcher, J. B., Wright, R. T., Sun, H., Zagenczyk, T. J., & Klein, R. (2018). Mindfulness in information technology use: Definitions, distinctions, and a new measure. . MIS Quarterly, 42(3), 831-848.
Vahdat, A., Alizadeh, A., Quach, S., & Hamelin, N. (2020). Would you like to shop via mobile app technology? The technology acceptance model, social factors and purchase intention. Australasian Marketing Journal.
Wu, Y., Tao, Y., Zhang, B., Wang, S., Xu, C., & Zhou, J. (2020). A decision framework of offshore wind power station site selection using a PROMETHEE method under intuitionistic fuzzy environment: A case in China. Ocean & Coastal Management, 184.
Yan, Y., Wang, C., Quan, Y., Wu, G., & Zhao, J. (2018). Urban sustainable development efficiency towards the balance between nature and human wellbeing: Connotation, measurement, and assessment. Journal of Cleaner Production, 178, 67-75.
Yazdani byuki, F. (2015). Identification and ranking of factors affecting the selection of construction contractors using fuzzy TOPSIS method (Case study: Yazd Municipality). Imam Javad Institute of Higher Education]. Yazd. (In Persian)
Zakeri Fard, R., Abdi, H., & Khonakdari, T. (2011). Feasibility Study of Construction of a 10 MWWind Power Plant in MoravehTappeh. Iranian Journal of Energy, 14(1), 55-77. http://necjournals.ir/article-1-207-fa.html (In Persian)