شناسایی نقش تولید مجازی و تکنولوژی جدید بر چابکی و سودآوری سازمانی در بازارهای رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

به دلیل تغییراتی همچون پیچیده‌تر شدن بازارهای رقابتی، تکنولوژی‌های جدید، تنوع نیازهای مصرف‌کنندگان، کاهش دوره عمر محصول و افزایش تنوع محصول سازمان‌ها و حفظ بقا در عرصه رقابت، شرکت‌ها می‌بایست به دنبال روش‌های مؤثری باشند. سیستم‌ تولید مجازی به‌عنوان یکی از روش‌های شناخته‌شده مدیریتی در دستیابی به تولید چابک و بقا در محیطی آشفته، کمک می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی فاکتورهای چابک‌سازی در سازمان‌های تولیدی و سپس بررسی اثرات استراتژی تولید مجازی بر روی قابلیتهای چابکی می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. روش گردآوری داده‌های مربوط به ادبیات تحقیق، روش کتابخانه‌ای شامل کتب و مقالات مختلف و نشریات داخلی و خارجی می‌باشد و از روش پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌های موردنیاز در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت آهنگری نوین واقع در شهرک صنعتی تهران می‌باشد که مشتمل بر 80 نفر کارگر خط، 20 نفر شاغل در بخش مالی، اداری و دفتری و 30 نفر شاغل در بخش کارشناسی و مدیریت است. با توجه مشخص بودن تعداد اعضاء جامعه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. تعداد نمونه برای جامعه 130 نفری شامل 97 نفر می‌باشد. روش‌های آمار استنباطی مورد استفاده در پژوهش حاضر، آزمون نرمالیتی و تحلیل رگرسیون می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بالا بودن سطح تولید مجازی بر افزایش چابکی مؤثر است. لذا می‌توان گفت: توجه به تولید مجازی منجر به ارتقا سطح چابکی و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت‌های تولیدی در محیط رقابتی امروز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the Role of Virtual Production and New Technology on Organizational Agility and Profitability in Competitive Markets

نویسندگان [English]

  • Manizheh Mollaei 1
  • Sarah Sadat Banihashemi 2
1 Master of Industrial Management, Ershad Damavand University, Tehran, Iran.
2 Master of Industrial Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to changes such as the complexity of competitive markets, new technologies, diversification of consumer needs, reducing the product life cycle and increasing the product diversity of organizations, and maintaining survival in the field of competition, companies must look for effective methods. The virtual production system, as one of the well-known management methods, helps to achieve agile production and survival in a turbulent environment. The main purpose of this study is to identify agility factors in manufacturing organizations and then to investigate the effects of virtual production strategy on agility capabilities. The present study is a descriptive correlational study. The method of collecting data related to research literature is the library method including various books and articles and domestic and foreign publications and the questionnaire method has been used to collect the data required in this research to test the hypotheses. The statistical population of this study is the employees of Ahangari Novin Company located in Tehran Industrial City, which includes 80 line workers, 20 people working in the financial, administrative, and office sectors, and 30 people working in the undergraduate and management sectors. Due to the specific number of members of the community, Cochran's formula has been used to determine the sample size. The sample size for a population of 130 is 97 people. The inferential statistical methods used in the present study are normality test and regression analysis. The results show that a high level of virtual production is effective in increasing agility. Therefore, it can be said that paying attention to virtual production leads to improving the level of agility and thus increasing the profitability of manufacturing companies in today's competitive environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual production
  • agile production
  • agility of production organizations
  • technology and competitive markets
Aloush, A., Aloush, M., Tarighati, T., & Shojaei Baghini, H. (2006). Virtual companies and their network. Tadbir, 175, 32-36 (In Persian)
Ching-Torng, L., Hero, C., & Yi-Hong, T. (2006). Agility evaluation using fuzzy logic. International Journal of Production economics, 101, 353–368.
Dahmardeh, N., & Pourshahabi, V. (2011). Agility evaluation in Public Sector using fuzzy logic. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 8(3), 95-111.
De Vaus, D. A. (2007). Survey in Social Research (H. Naebi, Trans.). Ney Publishing, Tehran. (In Persian)
Ghorbani, M., & Simai, M. (2008). Virtual organizations in the age of economic partnerships and e-commerce. Cooperative, 191, 74-84 (In Persian)
Goldman, S., Nagel, R., & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations: Strategies for enriching the customer. . Kenneth: Van No Strand Reinhold, International Thomas Publishing, London.
Habibpour, K., & Safari Shal, R. (2009). Comprehensive Guide to the Application of SPSS in Survey Research. Loya, Tehran. (In Persian)
Hasanlu, V., & Alikhani, M. (2016). Pure production, agile production; new patterns of production. The Second International Conference on New Research in Industrial Management and Engineering. (In Persian)  
Hashemzade, G., & Bahrami, M. R. (2017). The Role of Agile Manufacturing in Improving Organizational Productivity Tomorrow management 51(16), 1-10.
Jafarnejad, A., & Shahani, B. (2008). Introduction to Organizational Agility and Agile Production Mehraban Publishing Institute. , Tehran. (In Persian)
Khalili-Damghani, T. (2013). A new fuzzy network data en VE lopment analysis model for measuring the performance of agility in supply chains. Int J Manuf Tech, 1, 291-318.
Kharazmi, M., Bagheri, M., & Ranjbar, M. H. (2021). Assessing Organizational Agility in Higher Education Institutions and Its Impact on Organizational Flexibility (Murray Study: Staff of Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch). Business Management Quarterly, 45. (In Persian)
Khosroshahi, S., Fathian, M., & Golchinpour, M. (2007). Agility solutions in production organizations. . Tadbir, 175, 37-43 (In Persian)
Mahzabi, F. (2018). Investigating the effect of establishing a quality management system on organizational agility; Case Study: Pardis Investment Company (Public Joint Stock Company) Islamic Azad University, Shahriar Branch]. Shahriar (In Persian)
Nikpour, A., & Berkam, Y. (2013). Organizational agility and the model for achieving an agile organization. Journal of Development Strategy, 30, 151-170. (In Persian)
Oosterhout, M. V., Waarts, E., Heck, E. V., & Hillegersberg, J. V. (2007). Business Agility: Need, Readiness and Alignment with IT Strategies. Agile Information Systems: Conceptualization, Construction and Management, 52-69. https://research.utwente.nl/files/5584750/Agile%20Information%20Systems,%20Conceptualization%20Construction%20and%20Management%20(2007).pdf
Safaei, H. (2000). Virtual organization with emphasis on public relations status. Tadbir, 100, 80-83. (In Persian)
Sarlak, M. A., Delangizan, S., & Kakeh Barai, I. (2016). Journal of Development and Transformation Management 24, 1-10. (In Persian)
Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A Methodology for Achieving Agility in Manufacturing Organization. International Journal of Production Economics, 62, 7-22.
Tabatabai Far, S. M. (2021). Investigating the Effect of Organizational Agility and Organizational Creativity on the Job Performance of the Employees of Tose e Saderat Bank of Iran Quarterly Journal of Contemporary Research in Management and Accounting Sciences, 3(8), 116-141. (In Persian)
Tavakoli, A., Shahin, A., & Nilipour Tabatabai, S. A. (2019). Provide a model for the development of organizational agility in the country's mining industry Management Futures Research Quarterly 30(117), 41-56. (In Persian)
Vafadar, M., Abbasi, M., & Lotfi, M. M. (2015). Virtual Production Process Simulation: A Case Study National Conference on Industrial Engineering Research.  (In Persian)
Worley, C. G., & Lawler, E. E. (2010). Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework. Organizational Dynamics, 39(2), 194-204.