بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان.

چکیده

با توجه به اینکه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پدیده‏های جدید عصر حاضر، تبدیل به ضرورت زندگی بشر امروزی شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان که یکی از چالش‏های بر سر راه پذیرش فناوری اطلاعات می‌باشد، پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف‏، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه پنج عامل شخصیتی و پذیرش فناوری اطلاعات استفاده گردید. با توجه به تعداد ۱۹۱ نفری جامعه آماری در سطح ۹۵%، حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۲۷ نفر برآورد و برای هر معاونت نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‏ای، متناسب با تعداد کارمندان هر قسمت و به نسبت جمعیت کل جامعه مشخص شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها از لحاظ صراحت و قابلیت درک گویه‌ها از طریق تعدادی از پاسخگویان و از لحاظ تطابق لغوی از طریق مراجعه به صاحبنظران موضوعی مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و معادلات ساختاری در نرم‏افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها بعد برون‌گرایی در پذیرش فناوری اطلاعات نقش داشت و هرچه فرد برون‌گراتر بود پذیرش و رفتار استفاده فناوری اطلاعات وی افزایش می‏یافت. با توجه به اینکه افراد برون‌گرا دارای خصوصیات پرانرژی، معاشرتی، دارای شور و اشتیاق، دارای اعتماد به نفس و دارای احساسات مثبت می‌باشند، به نظر می‌رسد تاثیر برون‌گرایی در پذیرش فناوری اطلاعات درست باشد و این افراد با توجه به خصوصیات مذکور استقبال بیشتری از مسائل جدید همانند پذیرش فناوری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship Between Employees Personality and The Information Technology Acceptance (Studied: Employees of Islamic Azad University Isfahan Branch)

نویسندگان [English]

 • Ramin Savoj 1
 • Akbar Etebarian Khorasgani 2
1 Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Management Department Faculty. Esfahan(Khorasgan) Branch - Azad University.Esfahan. Iran
چکیده [English]

Considering that information technology as one of the new phenomena of the present age, has become a necessity of modern human life, in this study, the relationship between employees' personality, which is one of the challenges in accepting information technology, was investigated. This research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. In this study, two questionnaires of five personality factors and information technology acceptance were used to collect data. Considering the number of 191 people in the statistical population at 95% level, the statistical sample size based on Krejcie and Morgan table is 127 people and for each deputy sampling method by stratified random method, proportional to the number of employees in each section and the total population It was found. The content validity of the questionnaires was assessed in terms of explicitness and ability to understand the items by a number of respondents and in terms of lexical relevance by referring to subject matter experts. Data were analyzed using descriptive statistics and structural equations in SPSS and LISREL software. The results showed that only the dimension of extraversion played a role in the acceptance of information technology and the more extroverted the person was, the more acceptance and behavior of his use of information technology increased. Considering that extroverts have energetic, sociable, passionate, confident and positive emotions, the effect of extroversion on the acceptance of information technology seems to be correct, and these people are more receptive to these issues. New like accepting technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • personality
 • Acceptance of information technology
 • extraversion
 1. Abdullah, N. H., Shamsuddin, A., Wahab, E., & Abdul Hamid, N. A. (2014). The Relationship between Organizational Culture and Product Innovativeness. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 129, 140-147.
 2. Adams, D. A., Nelson, R. R., & Todd, P. A. (1992). Perceived usefulness, ease of use and usage of information technology: A replication. MIS Quarterly, 16(2), 227-247.
 3. Aghajani, H., Anaraki, L., & Ashoori, F. (2017). Relationship between big five personality factors and job satisfaction of Iran University of Medical Sciences librarians. Quarterly Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 3(1), 75-94. (In Persian)
 4. Allport, G. W. (1961). Pattern and growth in personality. Holt, Rinehart, & Winston, New York.
 5. Asgari, M., & Mahdad, A. (2017, 29 Jun 2017). The relationship of personality charactertics with job adjustment among employees of natural and watershed management organization World Congress on Management of Mental Health and Psychological Sciences, Tehran, Iran. (In Persian)
 6. Baker, E. W., Al-Gahtani, S. S., & Hubona, G. S. (2010). Cultural impacts on acceptance and adoption of information technology in a developing country. Journal of Global Information Management, 18(3), 35-58.
 7. Bemanian, M., Salari Madvar, M., Ghofrani, S., & Bemaian, R. (2012). Evalution of factors affecting acceptance of city electronic services combination of information technology acceptance model (tam) and theory of planned behavior (tpb) and trust (case study: electronics offices in tehran). Urban management, 10(29), 131-150.
 8. Chin, W. W., & Todd, P. A. (1995). On the use, usefulness, and ease of use of structural equation modeling in MIS research: A note of caution. MIS Quarterly, 19(2), 237-246.
 9. Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders. Journal of Personality Disorders, 6(4), 343–359.
 10. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
 11. Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
 12. De Fruyt, P., & Salgado, J. F. (2003). Applied personality psychology: Lessons learned from the IWO field. European Journal of Personality, 17(1), 123- 131.
 13. Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41, 417-440.
 14. Doll, W. J., Hendrickson, A., & Deng, X. (1989). Using Davis’s perceived usefulness and ease of use instruments for decision making: A confirmatory and multigroup invariance analysis. Decision Sciences, 29(4), 839-869.
 15. Ebrahimian Jolodar, S. Y., & Fattahi, M. (2018). Studying the Effects of Information and Communication Technology Acceptance on Organizational Agility. Journal of Development Evolution Mnagement(special issue), 53-62. (In Persian)
 16. Esmaeili, M., Toloie Eshlaghi, A., Pour Ebrahimi, A., & Esmaieli, R. (2013). Study on feasibility and acceptance of implementation of Technology Acceptance Model of Davis in staff of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Researcher Bulletin of Medical Sciences, 18(1), 40-45. (In Persian)
 17. Ghorbanizadeh, V., Hasan Nangeer, S. T., & Roodsaz, S. H. (2013). Meta-analysis of effecting factors on the information technology acceptance in Iran. IQBQ, 17(2), 177-196. (In Persian)
 18. Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. American Psychologist, 48(1), 26–34.
 19. Golestani Zadeh, M., Shahtalebi, B., & Etebarian, A. (2015). The Relationship between Acceptance of Information Technology and Employees’ Creativity in Isfahan Steel Mill Company. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 5(4), 51-70. (In Persian)
 20. Hejazi, U., & Iravni, M. (2002). The relationship between personality traits and job performance. Journal of Psychology and Educational, 32(2), 171-189. (In Persian)
 21. Judge, T. A., Higins, C. A., Thoresen, C. J., & Barrick, M. R. (1999). The Big Five personality traits and career success across the life span. Personnel Psychology, 52, 621-652.
 22. Khanifar, H., Moghimi, S. M., Jandaghi, G., & Zarvandy, N. (2009). Analysis of Relation between Elements of Trust and Organizational Commitment of Personnel (social welfare organization of Qom state and education organization of Qom state). Journal of Public Administration, 1(2), 3-18. (In Persian)
 23. Kumar, K., & Bakhshi, A. (2010). The Five-factor Model of Personality and Organizational Commitment. Humanity and Social Sciences Journal, 5(1), 25-34.
 24. Liao, C. H., & Lee, C. W. (2009). An Empirical Study of Employee Job Involvement and Personality Traits: The Case of Taiwan. Journal of Economics and Management, 3(1), 22-36.
 25. Lorin, M. H., & Erick, B. (1997). Information Technology and Internal Firm Organization: An Exploratory Analysis. Journal of Management Information Systems, 14(9), 81-84.
 26. Lucas, H. C. J. (2007). Information Technology: Strategic Decision-Making for Managers (H. Saberi Moghaddam, Trans.). Computer Science Publishing, Babol. (In Persian)
 27. Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. Information Systems Research, 2(3), 173-191.
 28. McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81–90.
 29. Nastaran, A., Rajabzadeh ghatari, A., & Alborzi, M. (2019). Presenting the IT Maturity Model in Iranian Governmental Organizations. Organizational Resources Management Researchs, 8(3), 127-141. (In Persian)
 30. Reshadatjoo, H. (2016). The effect of information technology acceptance on staff professional development using technology acceptance model (TAM) in Kani Kavan company. Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 3(8), 123-141. (In Persian)
 31. Rogers, E. M., & Chaffee, S. H. (1983). Communication as an academic discipline: A dialogue. Journal of Communication, 33(3), 18-30.
 32. Sawyerr, O. O., Srinivas, S., & Wang, S. (2009). Call center employee personality factors and service performance. Journal of Services Marketing, 23(5), 301-317.
 33. Segars, A. H., & Grover, V. (1993). Re-examining perceived ease of use and usefulness: A confirmatory factor analysis. MIS Quarterly, 17(4), 517-525.
 34. Smith, D. B., Hanges, P. J., & Dickson, M. W. (2001). Personnel selection and the five factor model: A reexamination of frame of reference effects. Journal of Applied Psychology, 86, 304-315.
 35. Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding information technology usage: A test of competing models. Information Systems Research, 6(2), 144-176.
 36. Todd, D., & Gareth, R. J. (2001). The role of information in the organization: a review, model, and assessment. Journal of Management, 27(3), 313-346.
 37. Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
 38. Zareeiyan Moradabadi, B., Mohammadi Golbaghi, M., & Rostami Khorramabadi, F. (2017). Investigating the relationship between employee empowerment and IT acceptance in employees of state-owned banks. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2(8), 43-53. (In Persian)