دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدل سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان ، مطالعه موردی : سیستم های بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.30495/msds.2022.1949842.1032

سید کامران یگانگی؛ مریم ابراهیمی


3. طراحی و مدل‌سازی سیستم‌های خودتطبیق کسب و کار الکترونیک با بکارگیری محاسبات ارگانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.30495/msds.2022.1945936.1016

محبعلی رهدار؛ مصطفی درخشیده


4. رابطه بین معنویت در محیط کار با تعهد کارکنان با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلی هوش هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.30495/msds.2022.1951808.1037

علیرضا مزیدی؛ فاطمه جنگی نیا