دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

محمد تفرج خواه؛ مجید باقرزاده خواجه؛ سلیمان ایران زاده


2. بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

رامین ساوج؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


3. بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گروه بهداشتی فیروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

ودود جوان امانی؛ حمید اکبری


شماره‌های پیشین نشریه