موضوعات = مدیریت رفتار سازمانی
بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان بر نگرش، کیفیت روابط، رفتار کارکنان و پیامدهای آن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 33-64

10.30495/msds.2021.1945326.1017

اکبر قدرتی؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نور پور؛ نادر بهلولی؛ یعقوب علوی متین