موضوعات = مدیریت اجرایی
تأثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.30495/msds.2022.1956518.1048

علیرضا شیشه بری؛ امیدعلی شجاعی