موضوعات = مدیریت دولتی
ارزیابی کاربست الگوی حکومت‌داری امیر کبیر به عنوان الگوی مدیریت دولتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 181-215

10.30495/msds.2021.1942135.1012

مریم شمس فلاورجانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ سهیلا ترابی فارسانی